Wednesday, August 26, 2015

Tìm Đâu (Nguyễn Hiền) Mai Hương

Tìm Đâu


Hình ảnh: Ngọc Châu Media

Phim ảnh: Made Possible

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Nhớ Về Nguyễn Hiền

Monday, June 29, 2015

Sometimes When It Rains (Secret Garden)

Composed by: Rolf Løvland

Performed by:

Secret Garden

( Rolf Løvland & Fionnuala Sherry )


Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!
(Page 1)


(Page 2)


(Page 3)


(Page 4)


(Page 5)


(Page 6)