Friday, February 20, 2015

Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn) Trần Mạnh Tuấn

Hạ Trắng

Music: Trịnh Công Sơn

Saxophone: Trần Mạnh Tuấn

Hạ Trắng

Music: Trịnh Công Sơn

Saxophone: Trần Mạnh Tuấn

No comments:

Post a Comment