Thursday, December 12, 2013

Xuống Tóc

Xuống Tóc

Photos by Hoàng Khai Nhan

December 12, 2013


2013-12-12 Xuong Toc-9907


2013-12-12 Xuong Toc-9964


2013-12-12 Xuong Toc-9643


2013-12-12 Xuong Toc-9577


2013-12-12 Xuong Toc-9852


2013-12-12 Xuong Toc-9529


2013-12-12 Bác Đệ-9997


1 comment: