Sunday, December 7, 2014

Lá Rơi Bên Thềm (Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn) Trần Thái Hòa

Lá Rơi Bên Thềm

Music by: Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn

Sung by: Trần Thái Hòa

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Lá Rơi Bên Thềm'

Sáng tác Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn

Trần Thái Hòa hát1 comment: