Friday, December 5, 2014

Trở Về (Châu Kỳ) Trần Thái Hòa

Trở Về

Music by: Châu Kỳ

Sung by: Trần Thái Hòa

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Trở Về' Sáng tác Châu Kỳ

Trần Thái Hòa hát

No comments:

Post a Comment