Saturday, January 24, 2015

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc (Phạm Duy) Quang Tuấn & Ý Lan

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc

Thơ: Huy Cận & Xuân Diệu

Phổ nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Quang Tuấn & Ý Lan

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc

Thơ: Huy Cận & Xuân Diệu

Phổ nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Quang Tuấn & Ý Lan
No comments:

Post a Comment