Friday, January 16, 2015

Nhặt Cánh Sao Rơi (Vũ Thành) Kim Tước

Nhặt Cánh Sao Rơi

Sáng tác: Vũ Thành

Trình bày: Kim Tước

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Nhặt Cánh Sao Rơi

Sáng tác: Vũ Thành

Trình bày: Kim Tước


No comments:

Post a Comment